GDPR

SMĚRNICE GDPR

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příměstský tábor Bambino je provozován Dětskou skupinou Bambino, z.s., IČO 19893591 se sídlem Štefánikova 829, Kralupy nad Vltavou, 27801, email: info@dsbambino.com

Ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR").

1. CO JE TO OSOBNÍ ÚDAJ?

Veškeré informace, na základě kterých lze člověka jako subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

Typicky může jít např. o jméno a příjmení, datum narození, bydliště, ale může se jednat také o fotografii, nahrávku z kamerového systému, IP adresu apod.

2. KDY LZE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Pouze v případech stanovených právním předpisem.

Zejména za účelem plnění právní povinnosti správce (Dětská skupina Bambino), plnění ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Pokud se nejedná o plnění povinností stanovených zákonem, tak rovněž v případě, kdy subjekt údajů projevil se zpracováním souhlas.

Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Pokud souhlas udělen nebyl, pak nelze osobní údaje zpracovávat.

3. PRÁVA VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BÝT INFORMOVÁN:

 • za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány
 • kde jsou osobní údaje uloženy a jak jsou zabezpečeny
 • kdo k nim má přístup

MÍT MOŽNOST:

 • přistupovat k osobním údajům a aktualizovat je
 • požádat o výmaz osobních údajů nebo o omezení zpracování
 • požádat o převod osobních údajů k jinému subjektu
 • odvolat souhlas

4. PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE

BÝT INFORMOVÁN:

 • o zabezpečení osobních údajů a přístupu k nim od zpracovatele

INFORMOVAT:

 • vlastníka osobních údajů o zacházení s osobními údaji
 • všechny osoby, které s osobními údaji pracují, o pravidlech zpracování

5. PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ DAT

 • omezení doby zpracování (pouze po nezbytnou dobu pro daný účel)
 • integrita a důvěrnost (zajištění bezpečnosti dat, ochrana před neoprávněným a nezákonným zpracováním)
 • odpovědnost a povinnost prokazování

6. INFORMOVANÉ SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • souhlas je právní základ pro zpracování osobních údajů
 • platný souhlas musí být dán prohlášením nebo jasným souhlasným vyjádřením
 • souhlas musí být vždy specifický, tudíž všeobecný souhlas, který neurčuje přesný účel zpracování, je neplatný

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které nám o Vašem dítěti sdělujete na základě přihlášky (jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště, telefon, email, jméno a příjmení zákonného zástupce, informace o očkování a další osobní údaje), dále zpracováváme k následujícím účelům:
- vedení evidence dětí a rodičů přihlášených na příměstké tábory
- vedení záznamových dokumentů pro průběžnou diagnostiku dítěte
- vedení záznamových dokumentů pro docházku dítěte a stravování
- pořádání mimoškolních akcí a jiné účely související se zajištěním příměstského
tábora

Osobní údaje rovněž poskytujeme zdravotnickému zařízení v případě úrazu či akutního onemocnění.

Osobní údaje Vašich dětí jsou uloženy v prostorách dětské skupiny Bambino v uzamykatelných prostorách a v zaheslovaném PC.

K osobním údajům Vašich dětí mají přístup pedagogičtí pracovníci Dětské skupiny Bambino, kteří s dětmi pracují, vedení dětské skupiny a vedoucí příměstského tábora.

Přístup k osobním údajům + jejich aktualizace, výmaz či odvolání souhlasu je umožněno zákonným zástupcům vždy po předchozí dohodě s vedením dětské skupiny.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje dětí jsou zpracovávány po dobu účasti dítěte na příměstském táboře, poté jsou archivovány dle zákona.

FOTOGRAFIE

Na příměstském táboře mohou být pořizovány fotografie dětí během trvání tábora. Tyto fotografie následně Dětská skupina Bambino používá k prezentaci na svých webových stránkách, Facebooku, Instagramu a ve skupinových aplikacích. Zveřejňování fotografií není spojováno s dalšími osobními údaji vašeho dítěte. Fotografie nepředáváme žádné další třetí straně. V případě vašeho písemně vyjádřeného nesouhlasu nebudou fotografie vašeho dítěte zveřejňovány.

Informované souhlasy potvrzujete při zadání přihlášky na příměstský tábor a písemně při nástupu na příměstský tábor.

Zákonní zástupci obdrží tyto informované souhlasy při nástupu dětí k docházce, budou platné po celou dobu docházky s možností změny souhlasu či nesouhlasu.

V Kralupech nad Vltavou dne 6.12.2023